Laddbox - Installation

Arbete som ingår

 • Förläggning av elkabel från elcentral/undercentral.
 • Håltagning upp till 30mm diameter och upp till 300mm längd i lätt vägg och tätning runt kabel i vägg av trä, gips eller lättbetong utan känsliga ytskikt.
 • Installation en laddbox
 • Installation av 3-fas 16A automatsäkringar i elcentral/fasadmätarskåp eller i ny kapsling (kostnad för ny kapsling tillkommer)
 • Driftsättning av laddbox inklusive installations- och drifttagningsprotokoll.
 • Installation av jordfelsbrytare (eller personskyddsbrytare) vid behov.
 • Grovstädning av platsen.
 • Installation utförs alltid av behörig elinstallatör

Ingår inte

 • Håltagning/montering i/på eternit eller puts
 • Gräv-, schakt- och återställningsarbete av mark
 • Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central
 • Hjälpmedel som t.ex. lift och ställning
 • Uppdaterade relationshandlingar och ritningar
 • Installation av lastbalansering (kan köpas till som tilläggstjänst)

Villkor och förutsättningar för utförande

 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen med egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund
 • Fri tillgång till den plats där installationen ska genomföras.
 • Placering av laddboxen förutsätts ske så att grävning och markarbeten ej erfordras.
 • Vid håltagning i tung vägg upp till 30mm diameter och upp till 300mm längd, som betong eller tegel utan känsliga ytskikt, tillkommer kostnad
 • Tillräcklig plats och kapacitet i säkringsskåpet.
 • Att alla nödvändiga tillstånd finns
 • Kostnader för arbete och tidsspillan som föranleds av krav i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbest (AFS 2008:16) ingår ej.