Villkor för installation av värmepump

För att en installation ska kunna genomföras krävs det att vissa förutsättningar uppfylls:

  • Värmepumpens ute och inomhusdel installeras på en lättillgänglig plats med god arbetsmöjlighet för installatören
  • Värmepumpens utomhusdel installeras mellan 30-120 cm ovanför markytan
  • Värmepumpen kräver ett jordat eluttag i närhet av placeringen. Vissa modeller har separat strömkoppling för inomhus respektive utomhusdelen vilket då kräver två eluttag. Normalt med en 10 ampere säkring men även 16 ampere förekommer på vissa modeller. Säkerställ att platsen för installationen är förberedd i enlighet med bruksanvisningens föreskrifter
  • Byggnadsteknisk information för håltagning och fästpunkter skall ges skriftligen till installatören om de skall ansvara för eventuella följdskador. Installatören frånskriver sig ansvar för bristande byggnadsteknisk kvalitét, t ex dåligt limmade tapeter, murverk som lossnar, otillräckligt fäste i betong eller träverk och liknande. 
  • Installationen utförs i enlighet med bruks- och montageanvisningen för produkten
  • Inselo Installation AB frånskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador på grund av montering av värmepumpen relaterat till byggnadsmässiga svagheter och/ eller bristande information såsom dåligt murbruk, skör mursten eller undermålig puts.